LTVC lớp 4. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?GV Đặng Thị Hồng Gấm ( Tiểu học B Mỹ Hội Đông)

Luyện từ và câu lớp 4